Speakers JPoint 2020

Cay Horstmann
Author of the "Core Java"
San José State University
Grigori Bakunov
Яндекс
Tagir Valeev
JetBrains
Marharyta Nedzelska
Wix Engineering
Dmitry Kornilov
Dmitry Kornilov
Oracle
Evgeny Mandrikov
SonarSource
Sergey Kuksenko
Oracle
Andrey Pangin
Odnoklassniki
Oleg Šelajev
Oracle
Dmitry Konstantinov
Netcracker
Vsevolod Brekelov
JUG Ru Group
Graeme Rocher
Object Computing
Sergey Vladimirov
Sergey Vladimirov
NSPK JSC
Martin Toshev
Resolve Systems
Mohammed Aboullaite
xHUB
Trustin Lee
Trustin Lee
LINE+ Corporation
Sergey Tsypanov
Sergey Tsypanov
Levi9
Salman Rana
Salman Rana
IBM
Jamie Coleman
IBM
Vladimir Sitnikov
Netcracker
Ivan Ugliansky
Huawei
Gregory Koshelev
Kontur
Sebastian Daschner
IBM
Oleg Nizhnikov
Tinkoff
Akif Abasov
Akif Abasov
JetBrains
Jiří Holuša
Hazelcast
Ivan Zemlyansky
Ivan Zemlyansky
Luxoft
Oleh Dokuka
Netifi, Inc
Dmitry Bundin
Dmitry Bundin
Grid Dynamics